Решението за създаване на Българско неделно училище “Свети Иван Рилски” в Кеймбридж е породено от силното желание да бъде създадена организация, съхраняваща българския език, култура и обичаи сред българската общност в Англия. Желанието ни е да създадем един събирателен център за съхраняване и развитие на тези културни белези. Именно Нашето училище може да бъде такъв център, където Нашите деца, които са Нашето бъдеще, да се научат да говорят и пишат на езика, на който говорят и пишат техните баби и дядовци. От нас зависи да запазим връзката с нашия български корен чрез езика, носител на нашата идентичност, музиката, танците и обичаите.

В Българско неделно училище “Свети Иван Рилски” децата ще имат възможност да получат качествено образование в областта на българския език и литература, география и история на България, музика и изобразително изкуство. Към всички тези предмети ще бъдат включени и обучение по български народни танци, обичаи, култура и традиции.

The decision for establishing the Bulgarian Sunday School “St. Ivan Rilski” in Cambridge is driven by a strong desire to create an organization conserving the Bulgarian language, culture and customs among the Bulgarian community in England. Our desire is to create(kak da kaja sybiratelen) center for the preservation and development of these cultural traits/marks?/. OUR school can be such a center where OUR children who are OUR future could learn to speak and write the language their grandparents do. It is up to us to keep our Bulgarian roots through language, mark of our identity, music, dances and customs. In Bulgarian Sunday School “St. Ivan Rilski” children will have the opportunity to receive quality education in Bulgarian language and literature, geography and history of Bulgaria, music and art. Along with everything there will be included training in Bulgarian folk dances, customs, culture and traditions.